ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ ВАЛЬТЕР ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Код 3461004693, Україна, 37503, Полтавська обл, Лубенський район, місто Лубни, вул. Анни Керн, будинок 11;, яке діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та цивільних формувань (надалі називається "Продавець"), з одного боку, і громадянин України (надалі іменується "Покупець"), з іншого боку, (надалі разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу (далі іменується "Договір") про наступне:

 

1. Визначення понять

1.1. Товар, у розумінні цього Договору – Настільна гра розвиваюча STEPS.

1.2. Сервіс – набір дій Продавця щодо забезпечення виконання замовлення Покупця згідно з цим Договором.

1.3. Доставка – частина Сервісу Продавця, яка полягає у транспортуванні Товару, придбаного Покупцем, до місця, вказаного Покупцем. Доставка може виконуватися як власними співробітниками Продавця, так і із залученням субпідрядників. Для виконання Доставки Покупцеві буде необхідно заповнити відповідну форму на Сайті Продавця та надати Продавцю додаткові дані про адресу доставки тощо.

1.4. Кур'єр – співробітник чи особа – представник Продавця, який безпосередньо здійснює доставку товарів Покупцю.

1.5. Сайт Продавця – офіційний сайт, що належить Продавцю, на якому розміщується інформація Продавця, цей Договір, пропозиції щодо Товарів та Сервісу та інша інформація, яку Продавець бажає поширити.

1.6. Реєстрація – комплекс дій, які має виконати Покупець, пов'язаних із внесенням необхідної інформації до реєстраційних форм, запропонованих на Сайті Продавця з метою створення персонального профілю Покупця та надання технічних інструментів з адміністрування процесу купівлі Товару.

1.7. Обробка персональних даних – комплекс заходів Продавця щодо накопичення та зберігання персональних даних Покупців, які надходять до бази персональних даних при реєстрації та оформленні замовлення. Продавець стверджує, що обробка персональних даних та адміністрування бази персональних даних, що створюється у процесі господарської діяльності Продавця, здійснюються із суворим дотриманням вимог Закону України № 2297-VI від 01.06.2010р. "Про захист персональних даних".

 

2. Предмет договору

2.1. Продавець у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується передати у власність Покупцеві Товар.

2.2. Продавець підтверджує, що Товар визначений у п. 1 цього Договору, на момент укладання цього Договору належить Продавцю на правах власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами чи державою , а також не обтяжений будь-яким іншим чином, передбаченим чинним законодавством.

2.3. Продавець згідно з цим Договором передає товар, придатний для цілей, для яких товар такого роду зазвичай використовується.

 

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Продавець зобов'язується передати Товар Покупцеві.

3.2. Покупець зобов'язується прийняти Товар та сплатити його вартість. Під вартістю Товару мається на увазі ціна, яка була вказана в описі Товару на Сайті під час підтвердження замовлення.

​​

4. Порядок розрахунків

  • 4.1. Покупець має можливість розрахуватися за Товар безготівковим способом, готівкою, банківською картою Visa/MasterCard або післяплатою при отриманні Товару.

5. Форс - мажор

5.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та/або правом, яке застосовується до цього Договору, відповідальності за повне або часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі.

5.2. Під форс-мажорними обставинами цього Договору розуміються випадок, непереборна сила, а саме:

5.2.1. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою згідно з цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані з ними причинно-наслідковим зв'язком, які виникають не з вини (наміру чи необережності) Сторін проти їхньої волі чи всупереч волі або бажання Сторін і які не можна у звичайних умовах передбачити і за всієї турботливості та завбачливості запобігти. Не вважаються нагодою невиконання своїх зобов'язань контрагентом тієї Сторони, яка порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, необхідних для виконання цього Договору, відсутність Сторони, яка порушила Договір, необхідних коштів.

5.2.2. Під непереборною силою цього Договору розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають не з вини Сторін проти їхньої волі або всупереч волі або бажанню Сторін і які не можна передбачити і за всієї турботливості та завбачливості запобігти, включаючи (але не обмежуючись): стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування внаслідок блискавки тощо), лиха біологічного техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин та обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо) .), обставини суспільного життя (війна, військові дії, блокади, суспільні хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонених чи обмежувальних нормативних актів органів державної влади або місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонені чи обмежувальні заходи зазначених органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.

 

6. Дія Договору

6.1. Договір починає діяти з моменту підписання і є безстроковим.

6.2. Розірвання Договору можливе за бажанням будь-якої із Сторін без попереднього інформування іншої Сторони.

6.3. Розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, які на момент розірвання були покладені на Сторони.

 

7. Додаткові положення

7.1. Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України цей Договір є договором приєднання та може бути укладений лише шляхом приєднання Покупця до всіх умов Договору загалом. Таке приєднання здійснюється Покупцем шляхом (підписання) згоди з умовами Договору. Підтвердження прийому умов (підписання) Договору з боку Покупця є перехід за відповідними посиланнями (натисканням кнопки) відповідно до механізму згоди, передбаченого на сайті Продавця.

7.2. У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.3. Усі суперечки, що виникають із цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується в судовому порядку відповідно до встановленої підвідомчості та підсудності такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі, пов'язані з дійсністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів сумлінності, розумності та справедливості.

7.5. Додаткові договори до цього Договору є його невід'ємною частиною та мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Усі виправлення до тексту цього Договору мають чинність і можуть враховуватися лише за умови, якщо вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір укладено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології.

 

8. Реквізити Сторін

Продавець

ФОП ВАЛЬТЕР ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Код 3461004693, Україна, 37503, Полтавська обл, Лубенський район, місто Лубни, вул. Анни Керн, будинок 11;

Код 3461004693

Розрахунковий рахунок:

UA983220010000026005330036487

Акціонерне товариство

УНІВЕРСАЛ БАНК

МФО

322001

ОКПО Банку

21133352